Den perfekte storm

1.kvartal 2022 går inn i historien som et av de mer krevende kvartal å manøvrere en fondsportefølje i. Kursfallet har vært ubehagelig nok, men det har vært mengden av impulsene som har påvirket markedet – og ikke minst hvordan intensitet og retning har variert – som har vært ekstremt utfordrende. Korona-lettelser, krig, inflasjon, renteoppgang, logistikkutfordringer, høy etterspørsel, begrenset tilbud av råvarer og arbeidskraft, energimangel, sikkerhetspolitikk/beredskap, flyktningkrise, sanksjoner, mm. Mange av impulsene påvirker – og til dels forsterker – hverandre. Ett av få lyspunkt har vært det fellesskapet vi har opplevd i den vestlige verden, en samkjørt innsats mot en felles fiende, mot krig og fordervelse. En felles front vi trolig må flere årtier tilbake for å finne. 

Frykt

Ovenstående kan tallfestes ved fryktindeksen (S&P 500 VIX). Denne forteller hva markedet ser av svingninger eller risiko fremover. Normalt ligger denne i området 15-20. Nå har den vært oppe i 33. Forøvrig har den de siste dagene falt tilbake til 18-19, noe som gir håp om en normalisering. Det skal sies at vi ved innledningen til pandemien så verdier over 50, men da falt også markedene 40-50% i løpet av tre uker. Ja, styrken i kastene var kraftigere da, mens nå har kastene kommet fra alle hold, brått og uventet. 

Rentekurven kan antyde fremtidig resesjon

De 10-årige amerikanske statsrentene regnes som en veiviser for økonomisk utvikling. En indikator for sentralbankens styringsrenter. Stigende lange renter indikerer økt risikoappetitt – og motsatt, og sentralbanken må dempe økonomisk aktivitet ved å sette opp styringsrenten. Men samtidig ser vi at rentekurven (viser hvordan avkastningen på obligasjoner varierer som en funksjon av årene som gjenstår til forfall) nærmer seg å invertere, dvs at avkastningen på kortere løpetider blir høyere enn de lange. Invertering er historisk forbundet med resesjon 12-24 mnd. frem i tid. Så, høy økonomisk aktivitet på kort sikt kan bli avløst av resesjon på mellomlang sikt…. 

Avkastning konsistent med risiko

Hvordan har vi da handlet i kvartalet? Jo, det har vært relativt høy aktivitet. Høyest aktivitet i Høy-risiko med bla bytte fra Vietnam til Norge, fra Sverige til råvarer og Midt-Østen, fra tech til bærekraft, og nå ut av råvarer igjen. Noe av det samme er gjort i Medium-risiko men med mer vekt på stabile globale og amerikanske fond. Lav-risiko har dempet risikoen, og gått inn i Norge og fisk. Kvartalstallene er hhv. -10%, -4% og +2%, dvs vi leverer ihht kommunisert risiko. Det er vi fornøyd med! Verdifallet på risiko-fond har vært nær uunngåelig (gitt at man ikke har 100% i Norge, en risiko vi sjelden tar). NB; i mars har porteføljene steget 3-6%. Se resultater på hjemmesiden. Et eksempel på utfordringer i kvartalet er at fondsbytter har tatt lang tid, opptil åtte dager fra ordre til nytt fond lå inne i portefølja. Dette skaper uforutsigbarhet og tilfeldigheter som gjør porteføljestyringen enda vanskeligere. 

Bookmark and Share